Zdroj: http://www.zusuhostroh.cz/index.php?a=aktuality/18_5_2021  •  Vydáno: 18.5.2021 15:14  •  Autor: zuš

Informace k provozu od 24. května 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

 v návaznosti na  jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od pondělí 24. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

V základních uměleckých školách
▪  je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků
(počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování,  
▪  je  umožněna  osobní  přítomnost  v počtu  vyšším  než  10  žáků  za  následujících  podmínek  pro
účastníky vzdělávání, tzn. je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění těchto
podmínek:
•  žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)
a)  prokáže, že  
- absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
- absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-
CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
- má  vystaven  certifikát  Ministerstva  zdravotnictví  ČR  o  provedeném  očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
- prodělal  laboratorně  potvrzené  onemocnění  COVID-19,  uplynula  u  ní  doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního  pozitivního  POC  antigenního  testu  na  přítomnost  antigenu  viru  SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
b)  doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo  školském  zařízení  absolvoval  nejdéle  před  72  hodinami  test  na  stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
c)  podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
d)  prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

O bližších detailech organizace výuky od 24. května 2021 Vás budou informovat vyučující, případně se na ně neváhejte obracet.

Mgr. Radim Havlíček
ředitel ZUŠ

KE STAŽENÍ:
Čestné prohlášení