Úřední deska

Informace (struktura dle vyhlášky č. 442/2006 ve znění vyhlášky č. 416/2008):

1. Název:
Základní umělecká škola Uherský Ostroh

2. Důvod a způsob založení
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnost školy: Základní umělecká škola. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Právní forma: příspěvková organizace. Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou. Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín (www.kr-zlinsky.cz)

3. Organizační struktura ZUŠ Uh. Ostroh:
IZO 600003680 (http://www.zusuhostroh.cz)

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Šance 166 687 24 Uherský Ostroh

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
je vždy shodná s poštovní adresou

4.3 Úřední hodiny:
Út, Čt, Pá 9:00 – 11:00 a 12:30 – 16:30

4.4 Telefonní čísla:
ZUŠ Uherský Ostroh: 735 766 000
další telefonní čísla: http://www.zusuhostroh.cz/index.php?p=kontakt

4.5 Čísla faxu: -

4.6 Adresa internetové stránky: www.zusuhostroh.cz

4.7 Adresa e-podatelny:
podatelna@zusuhostroh.cz

4.8 Další elektronické adresy: zusuhostroh@uhedu.cz

5. Případné platby lze poukázat:
22330721/0100 – úhrada školného, pronájem hudebních nástrojů, finanční dary, dotace od zřizovatele

6. IČ 46254277

7. DIČ

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů:
Hlavní dokumenty školy (Školní řád, ŠVP a další vnitřní řády a směrnice školy) jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě v ředitelně školy.
8.2 Rozpočet:
http://www.zkola.cz/

9. Žádosti o informace
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně:
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem:
– informace týkající se ZUŠ Uherský Ostroh – zusuhostroh@uhedu.cz – Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:
– informace týkající se ZUŠ Uherský Ostroh – Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh - Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitele školy (Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh) a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky:
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje. Adresa: Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje třída Tomáše Bati 22 Zlín 760 01 Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

12. Formuláře
Přihláška ke studiu internetem: http://www.jphsw.cz/prihl/kla/prihlaska.php?uid=k204

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/206

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
http://www.zkola.cz/
http://www.msmt.cz/dokumenty

14.2 Vydané právní předpisy:
Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků: http://www.zusuhostroh.cz/index.php?p=dokumenty-ke-stazeni
Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese:
Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh v úředních hodinách.

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
Školné - http://www.zusuhostroh.cz/index.php?p=skolne
Pronájem hudebního nástroje: 200,-Kč pololetně (400,-Kč ročně)
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad zaposkytnutí informací: -

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv -
16.2 Výhradní licence -

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o činnosti školy 2022/2023

18. Návrh rozpočtu a rozpočet na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)
Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023
Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023
Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
2. Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k31.12.)
 

19. Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)
Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024
Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024
Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

2. Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k31.12.)

20. Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)
Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025
Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025
Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

2. Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k31.12.)

21. Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)
Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026
Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

 

Výpis: Aktualit

Divoký západ v Uh. Ostrohu

Divoký západ v Uh. Ostrohu30.5.2024 v 17:00 hod. malý sál sokolovny ZUŠ Uh. Ostroh

Koncert tria PaCoRa / křest cimbálu

Koncert tria PaCoRa / křest cimbálu16.5.2024 v 18:00 sál ZUŠ Hluk

Hucký bombóz 2024

Hucký bombóz 202430.4.2024 v 18.00 hod. sál ZUŠ Hluk

Krajské kolo soutěžní přehlídky pro jazzové soubory a taneční orchestry

Krajské kolo soutěžní přehlídky pro jazzové soubory a taneční orchestry24.4.2024 od 9:00 do 12:30 hod. malý sál sokolovny ZUŠ Uh. Ostroh

Benefiční koncert

Benefiční koncert7.4.2024 v 15.30 hod. Kostel sv. Ondřeje Uh. Ostroh

Koncert studentů AMU Praha

Koncert studentů AMU Praha27.3.2024 v 18.00 hodin koncertní sál zámku Uh. Ostroh

Výstava - Voda a vodní hladina

Výstava - Voda a vodní hladinaVernisáž 22.3.2024 v 17.00 Zámecká galerie Uh. Ostroh

Koncert žáků konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž

Koncert žáků konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž7.3.2024 v 17.00 hod. sál ZUŠ Hluk