Úřední deska

Informace (struktura dle vyhlášky č. 442/2006 ve znění vyhlášky č. 416/2008):

1. Název:
Základní umělecká škola Uherský Ostroh

2. Důvod a způsob založení
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnost školy: Základní umělecká škola. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Právní forma: příspěvková organizace. Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou. Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín (www.kr-zlinsky.cz)

3. Organizační struktura ZUŠ Uh. Ostroh:
IZO 600003680 (http://www.zusuhostroh.cz)

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Šance 166 687 24 Uherský Ostroh

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
je vždy shodná s poštovní adresou

4.3 Úřední hodiny:
Út, Čt, Pá 9:00 – 11:00 a 12:30 – 16:30

4.4 Telefonní čísla:
ZUŠ Uherský Ostroh: 735 766 000
další telefonní čísla: http://www.zusuhostroh.cz/index.php?p=kontakt

4.5 Čísla faxu: -

4.6 Adresa internetové stránky: www.zusuhostroh.cz

4.7 Adresa e-podatelny:
Škola nemá zřízenu elektronickou podatelnu.

4.8 Další elektronické adresy: zusuhostroh@uhedu.cz

5. Případné platby lze poukázat:
22330721/0100 – úhrada školného, pronájem hudebních nástrojů, finanční dary, dotace od zřizovatele

6. IČ 46254277

7. DIČ

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů:
http://www.zusuhostroh.cz/index.php?p=dokumenty-ke-stazeni
8.2 Rozpočet:
http://www.zkola.cz/management/oddelenirozpoctu/Stranky/Oddělení-rozpočtu-a-financování.aspx

9. Žádosti o informace
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně:
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem:
– informace týkající se ZUŠ Uherský Ostroh – zusuhostroh@uhedu.cz – Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:
– informace týkající se ZUŠ Uherský Ostroh – Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh - Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitele školy (Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh) a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky:
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje. Adresa: Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje třída Tomáše Bati 22 Zlín 760 01 Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

12. Formuláře
Přihláška ke studiu internetem: http://www.jphsw.cz/prihl/kla/prihlaska.php?uid=k204

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/206

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
http://www.zkola.cz/management/prehledpredpisu/Stranky/Přehled-školských-předpisů.aspx
http://www.msmt.cz/dokumenty

14.2 Vydané právní předpisy:
Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků: http://www.zusuhostroh.cz/index.php?p=dokumenty-ke-stazeni
Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese:
Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh v úředních hodinách.

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
Školné - http://www.zusuhostroh.cz/index.php?p=skolne
Pronájem hudebního nástroje: 200,-Kč pololetně (400,-Kč ročně)
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad zaposkytnutí informací: -

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv -
16.2 Výhradní licence -

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015
Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016
Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017
Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018

18. Návrh rozpočtu a rozpočet na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)
Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020
Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

19. Návrh rozpočtu a rozpočet na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)
Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021
Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021

 

 
 

 

 
 

Výpis: Aktualit

Zvěrečná koncert - taneční obor , pěvecký sbor, CM Praménci

Zvěrečná koncert - taneční obor , pěvecký sbor, CM Praménci14.6.2019 v 17.00 hod. malý sál sokolovny ZUŠ Uh. Ostroh

Absolventský koncert - Uh. Ostroh

Absolventský koncert - Uh. Ostroh11.6.2019 v 17:00 hod. koncertní sál zámku Uh. Ostroh

Absolventský koncert - Hluk

Absolventský koncert - Hluk 10.6.2019 v 18:00 hod. kino sál ZUŠ Hluk

Zvěrečná vystoupení - Hluk

Zvěrečná vystoupení - Hluk16 hod. kino sál ZUŠ Hluk

Zvěrečná vystoupení - Uh. Ostroh

Zvěrečná vystoupení - Uh. Ostroh16 hod. koncertní sál zámku Uh. Ostroh

Májový koncert

Májový koncert 14. 5. 2019 v 17:00 hod. koncertní sál zámku Uh. Ostroh

Hucký bombóz 2019

Hucký bombóz 201930.4.2019 v 18. hod ZUŠ Hluk

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje4.4.2019 od 9.30 do 12.00 hod. sál ZUŠ Hluk